​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA ​VIỆT NAM VÀ CỘNG HÒA ÁO:

- 1980: Hiệp định thương mại và thanh toán  

- 1994: Hiệp định xử lý nợ của Việt Nam đối với Áo

- 1995: Hiệp định vận tải hàng không Việt Nam – Áo

- 1995: Thỏa thuận thành lập nhóm hỗn hợp để thúc đẩy  quan hệ thương mại  

- 1995: Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư  

- 1995: Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực đường sắt  

- 1995: Hiệp định hợp tác y tế  

- 2008: Hiệp định tránh đánh thuế hai lần 

- 2008: Hiệp định công nhận văn bằng đại học của nhau 

- 2011: Bản ghi nhớ hợp tác về Khoa học – Công nghệ 

- 2012: Bản ghi nhớ hợp tác về Công nghiệp, thương mại và năng lượng 

- 2012: Bản ghi nhớ hợp tác về Du lịch ​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​