​​​​
Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Úc

Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Áo
Địa chỉ: Felix Mottl – Strasse 20,  1190 Viên, Cộng hòa Áo
Email: office@vietnamembassy.at​
Website:www.vietnamembassy-austria.org​​​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​